ISO 9001
Dit is de Bronsgroen Beleidsverklaring

Beleidsverklaring

Bronsgroen Verzorging en Verpleging B.V.


De uitoefening van een maatschappelijk, solidaire onderneming op het gebied van de verzorging en verpleging (zorgorganisatie), waaronder begrepen het bemiddelen op het gebied van de verzorging en verpleging en de verzorging op huishoudelijk gebied en het coördineren van dergelijke diensten en werkzaamheden, alsmede het geven van voorlichting, begeleiding en ondersteuning op die gebieden in de breedste zin van het woord. Waar welzijn een hoofdzaak is. Kortom: "maatschappelijk solidair welzijn in verzorging en verpleging" voor de cliënt en onze medewerkers.


Visie:

Bronsgroen heeft ten doel de uitoefening van een maatschappelijk, solidaire onderneming op het gebied van de verzorging en verpleging in de meest uitgebreide zin van het woord:

  • - Het bemiddelen en verlenen van hoogwaardige verzorging en verpleging, met als doel de cliënt en zijn omgeving te ontzorgen en een zo groot mogelijke toegevoegde waarde te hebben.

  • - Het coördineren van de werkzaamheden, alsmede het geven van voorlichting, begeleiding en ondersteuning aan de cliënt en diens omgeving.

  • - Haar medewerkers een interessante baan te bieden met ruimte voor vergroten van kennis en vaardigheden. Een onderneming waar je wilt werken.

  • - Bronsgroen ontzorgt de cliënt en diens omgeving, met als doel een zo groot mogelijke toegevoegde waarde te hebben.

  • - Wij maken gebruik van publieke gelden en gaan hier juist en verantwoord mee om.

  • - Wij willen tot het topsegment van verzorging en verpleging behoren waarin wij uitblinken in welzijn.Missie:

Met de juiste gekwalificeerde en gediplomeerde zorgverleners, mensen verzorgen en verplegen. Continue de werknemers opleiden om onze visie te realiseren. Daarbij dragen wij de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, uitvoering, bewaking en borging van onze processen, waarbij wij blijven voldoen aan de eisen die gesteld worden door wet- en regelgeving en continue blijven verbeteren. Om in het topsegment van "zorgorganisaties" te blijven, zijn onze bedrijfsprocessen continue onderhevig aan verandering. Onze organisatie is flexibel ingericht om snel op veranderingen te kunnen reageren.


Onze Belofte:

De directie van Bronsgroen Verzorging en Verpleging B.V. zal bij het voorbereiden en uitvoeren van het algemeen ondernemingsbeleid, het beleid mede richten op een organisatie waarin kwaliteit hoog in het vaandel staat. Kwaliteit is voor ons synoniem met cliënt- en medewerkers tevredenheid, het welzijn van de cliënt en onze medewerker en diens wensen staan bij ons vanzelfsprekend centraal.

Om een en ander gestalte te geven en voor eenieder aantoonbaar te maken kiezen wij ervoor om het kwaliteitssysteem te laten certificeren volgens de ISO 9001:2015 norm. Uitgangspunt is tenminste te voldoen aan de eisen van (relevante) stakeholders en de geldende wet- en regelgeving.

Middels een RI&E zijn belanghebbenden met hun wensen en eisen in kaart gebracht, wet- en regelgeving uitgewerkt en is een risico-inventarisatie en beoordeling opgesteld. Significante risico's worden gemonitord en waar nodig worden doelstellingen gesteld om deze risico's te vermijden, reduceren, elimineren of te accepteren.

Door de organisatie zal gestreefd worden naar de continue verbetering van kwaliteit. Daartoe wordt regelmatig het organisatiesysteem getoetst door middel van audits. Tijdens de management review zullen aan de hand van de bevindingen doelstellingen worden vastgesteld en gemonitord.

Verbeteringen komen tot stand door te luisteren naar cliënten en hun omgeving, medewerkers, leveranciers en andere verzorgende partijen. Om gestructureerd aan kwaliteitszaken te werken en deze waar mogelijk te verbeteren, worden jaarlijks tijdens de management review doelstellingen opgesteld.

Van iedere medewerker wordt verwacht dat hij de activiteiten volgens het organisatiehandboek uitvoert en een actieve bijdrage levert aan de uitvoering van dit beleid.

De directie zal erop toezien dat elke medewerker van Bronsgroen Verzorging en Verpleging B.V. bekend is met dit beleid en hiernaar werkt. Deze beleidsverklaring is opvraagbaar voor belanghebbenden.


Zoetermeer, 17 juli 2020
Sander Jacobs, Directeur